Thematische Impuls Energie

Een 'thematische Impuls' in opdracht van de Stichting Innovatie Alliantie

thematische impuls energie sia jubileumboeken

Thematische Impuls Energie

Pavlov (destijds nog Krikke Books) maakte voor de Stichting Innovatie Alliantie (SIA) een serie ‘Thematische Impulsen’. Deze boeken sluiten aan bij het beleid gericht op de Topsectoren en daarmee samenhangend de zwaartepuntvorming bij hogescholen. Een TI is bedoeld om de besluitvorming binnen het hbo te ondersteunen in het maken van keuzes ten aanzien van een specifiek kennis- en innovatiethema. Pavlov verzorgde de redactie, interviews, vormgeving en productie, in deze Thematische Impuls over Energie.

Uit het voorwoord:

Teun Bokhoven
Uitdaging voor bedrijven én lectoren 
Praktijkgericht onderzoek en innovatie van de beroepspraktijk is cruciaal

Recente discussies in Warschau tijdens de negentiende klimaattop over het terugdringen van de CO2-uitstoot hebben aangetoond dat het zaak is om snel door te pakken met de gewenste energietransitie. De noodzaak tot versnelling wordt steeds prangender. Jongeren, bedrijven, burgers en onderwijs- en kennisinstellingen staan gezamenlijk voor een gigantische uitdaging. Er komen veel nieuwe energietechnologieën op de markt en kennisinstellingen en bedrijven voegen patent na patent toe aan onze kennisvoorraad. De grote nieuwe fossiele energiecentrales zijn maximaal innovatief om zo schoon mogelijk te gaan produceren, waardoor de (in het SER Energie-akkoord) voorgenomen sluiting van de meest vervuilende centrales heel realistisch lijkt.

Daarnaast kan de samenwerking door besparing en decentraal duurzame energieopwekking slimmer ingericht worden. Consumenten worden steeds vakei zelf producent van energie. Slim verdelen en snel productie afroepen of temporiseren en opslaan van energie zijn het adagium. Warmte/koude- enorgie en elektriciteit zijn communicerende vaten geworden in hybride vormen van productie en opslag over alle energiebronnen heen: zon, wind, bodem, bio en water. Alle partijen zijn nu aan zet om hun rol opnieuw en naar evenredigheid In te vullen: energieproducenten, netbeheerders, technologieleveranciers, bouwbedrijven, kassentelers en boeren, installatiebedrijven, ICT-bedrijven on eindverbruikers, Cocreatie, innovatie, kennisdeling en implementatie vormen tegelijkertijd het spanningsveld én de uitdaging. Efficiënt gebruik van zo min mogelijk energie, die weer hernieuwbaar opwekken en slim gebruiken worden cruciaal. De bouw- en installatiesector ziet kansen om zich fors te herstructureren en groener uit de crisis te komen. Daar is meer en goed (om)geschoold tor hnisch personeel voor nodig. De doorstroom van personeel en energiedeskundigheid is al volop gaande, maar zou ook richting sectoren als Wind op 2no, HTSM, Chemie, Tuinbouw, Logistiek en Water/maritiem moeten. Daarbij zal de nieuwe professional multidisciplinair opgeleid moeten zijn en oen brede blik moeten hebben. Sleutelwoorden worden daarbij: integrale i|obiodsontwikkeling, energy-efficiency en een slimme visie op duurzame (pior.o’.jwarmte/koude, stroom, elektriciteitsopwekking, opslag/slimme netten en interconnecties.

Het SER Energieakkoord verwacht een groei van minimaal 15.000 fte’s per jaar in Nederland. Er is veel samenhang met uitvoering van het topsectorenbeleid en innovatie. Dat betekent voor hogescholen dat ook zij – over de sectoren heen – hun curricula versneld moeten gaan aanpassen aan de veranderende behoeftes van het bedrijfsleven. De belevingswereld van jongeren is de afgelopen vijf jaar rigoureus veranderd. Zij leren vooral interactief en digitaal, met YouTube en Discovery Science als leermeesters.

De moderne lectoren zijn schakels tussen studenten, bedrijven en kennisinstellingen, met innovatie en integraal denken als drijfveer. De meeste hogescholen zijn al volop hiermee aan de slag. Zij verdienen alle steun. De onderzoeksfunctie van de hbo-professional is in ontwikkeling en is zich aan het verstevigen. De jongeren toetsen, ontwikkelen en implementeren (deployment) de innovaties in de praktijk, een doorlopend proces waardoor nieuwe verbindingen ontstaan. De sectorplannen kunnen deze aanpak versterken, bijvoorbeeld via Centers of Expertise en de Zwaartepuntontwikkeling, waar de uitdaging ligt in hoe we met elkaar vorm geven aan de nieuwe beroepsprofessional, praktijkgericht onderzoek en toepassing van kennis.

Intussen promoot Nederland zich met diverse handelsmissies in het buitenland. Die missies vallen op, De vragen uit het buitenland die bij de Duurzame Energie Koepel binnenkomen voor internationale samenwerking met onze 750 Nederlandse (mkb-) bedrijven nemen hand over hand toe. Voor ‘business as usual’ is onze concurrentiepositie buiten Europa niet voldoende. Om goede business cases te realiseren is het cruciaal dat Nederland inzet op zijn unieke innovatieve kennis en ervaring. Proven technology’s die nu het grootste deel van hun learning curve hebben doorgemaakt en die in de Nederlandse markt zichtbaar zijn, worden slim ingezet bij inkomende handelsmissies.

Een van de zaken die het steeds weer mogelijk maken om deze concrete toepassingen te laten zien, is de investering in de Human Capital Agenda en het praktijkgericht onderzoek. Het zijn uitgangspunten binnen het topsectorenbeleid waarbij de menselijke kant van innovatie in relatie tot onderwijs en onderzoek centraal staat. Dit gebeurt steeds meer in multidisciplinaire omgevingen, en het is van groot belang om te weten dat dit een van de belangrijkste facilitators is van de energietransitie.

Wie kan daar nou op tegen zijn?

Wij werken er graag met volle energie aan mee!

Teun Bokhoven
Voorzitter Duurzame Energie Koepel

 

Doelstelling

Ondersteunen zwaartepuntvorming bij hogescholen

Doelgroep

Lectoren hogescholen

Opdrachtgever

Stichting Innovatie Alliantie

Uitvoering

Softcover