Creatieve Industrie

Een Thematische Impuls in opdracht van de Stichting Innovatie Alliantie

Thematische impuls creatieve industrie

Creatieve Industrie

Pavlov (destijds nog Krikke Books) maakte voor de Stichting Innovatie Alliantie (SIA) een serie ‘Thematische Impulsen’. Deze boeken sluiten aan bij het beleid gericht op de Topsectoren en daarmee samenhangend de zwaartepuntvorming bij hogescholen. Een TI is bedoeld om de besluitvorming binnen het hbo te ondersteunen in het maken van keuzes ten aanzien van een specifiek kennis- en innovatiethema. Pavlov verzorgde de redactie, interviews, vormgeving en productie, in deze Thematische Impuls over de Creatieve Industrie.

Uit het voorwoord:

Michaël van Straalen
Creatief naar de top

Het kabinet heeft negen topsectoren aangewezen. Sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is. De creatieve industrie is er daar één van. En een heel bijzondere: het is al jaren een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie en kenmerkt zich door een enorme diversiteit aan spelers, met daarin een grote rol voor het mkb. Kenmerkend voor deze sector is de manier waarop bedrijven hun kernactiviteiten vormgeven: ze zijn creatief, maar ook creatief in innovatie door een goede balans tussen competenties én kennis, Daarom kan de creatieve industrie als een mooi voorbeeld dienen voor de andere acht sectoren. Voor iedere topsector is een topteam samengesteld, dat kansen en knelpunten voor de sector in kaart heeft gebracht. In het innovatiecontract, dat in april 2012 is gepresenteerd, zijn de inhoudelijke en financiële afspraken tussen bedrijven, wetenschappers en de overheid vastgelegd. Dat is een waardevol proces geweest, waaraan het mkb en de kennisinstellingen een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Zij zullen een cruciale rol vervullen in de realisatie van de gestelde ambities. Ik juich het dan ook van harte toe om eens specifiek naar dat mkb en de betrokken hogescholen te kijken. Immers: zij zijn de belangrijke actoren in praktijkgerichte onderzoeksprogramma’s, die juist gaan over de vertaling van kennis naar succesvolle producten en diensten.

Al een aantal jaren voeren de hogescholen onderzoeksprogramma’s uit, waarin lectoren een belangrijke rol spelen. Zij ‘articuleren’ de vraag van ondernemers, bouwen diverse netwerken en consortia, verbinden deze aan de hogeschool. En beïnvloeden zo het onderwijscurriculum, waardoor state-of-the-art kennis aangeboden kan worden en bedrijven met inno- vatieambitie op hun specifieke vragen bediend kunnen worden. Op deze wijze worden gedurfd ondernemerschap en ‘innovatiedrive’ gekoppeld aan onderzoekscompetentie en gedrevenheid van lectoren, onderzoekers en niet te vergeten de studenten: de ondernemers van morgen.

De Stichting Innovatie Alliantie (SIA) wil stimuleren dat kennisvragen uit de praktijk beter worden opgepakt en dat nieuwe kennis sneller wordt toegepast. Zij stelt consortia (bestaande uit lectoren, bedrijven en andere partners zoals brancheorganisaties, universiteiten, TNO en Syntens) binnen RAAK-projecten in staat om gezamenlijk onderzoeksprogramma’s te ontwikkelen en uit te voeren. Binnen de creatieve sector zijn al meer dan honderd initiatieven opgezet. Variërend van onderwerpen als augmented reality, serious gaming, next fashion, cross-media en duurzaam design.

Ik kijk met plezier en bewondering naar al deze initiatieven, waar bestaande en nieuwe netwerken bedrijven onderling en met kennisinstellingen verbinden. Netwerken met een brede scope, die vaak over de sectoren heen georganiseerd zijn en die diverse maatschappelijke uitdagingen adresseren. Overal zie ik ambities die de cultuur van ondernemerschap en onderzoek met elkaar verbinden. Vanuit ieders belang wordt geïnspireerd gewerkt.

Als voorzitter van SIA ben ik trots op wat er tot stand is gebracht. Onze organisatie is bovendien in staat om een scherp beeld te geven van de ambities in de creatieve industrie. In deze publicatie Thematische Impuls Creatieve Industrie krijgt u hiervan een overzicht. Dat is tot stand gekomen door de diverse onderzoeksprogramma’s te vertalen naar de vijf tafels en zeven competences van de creatieve industrie die door het topteam zijn vastgesteld. Daarnaast komen opinieleiders binnen het mkb en de kennisinstellingen aan het woord, zodat u zich een goed beeld kunt vormen van belangrijke ontwikkelingen.

Ik wens u veel leesplezier en hoop dat u net zoals ik geïnspireerd wordt door al deze creatieve initiatieven. Laat u vooral niet weerhouden om zélf met nieuwe ideeën te komen. Ideeën die bijdragen aan de realisatie van de ambities van een bijzonder veelzijdige sector.

Michaël van Straalen
Vicevoorzitter MKB-Nederland Voorzitter SIA

Doelstelling

Ondersteunen zwaartepuntvorming bij hogescholen

Doelgroep

Lectoren

Opdrachtgever

Regieorgaan SIA

Uitvoering

Softcover

Category

Non profit